Μορφές εταιρειών σε Ρουμανία και Ελλάδα

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
societate cu răspundere limitată (SRL) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  (ΕΠΕ) -περιορισμένη ευθύνη
-τουλάχιστον 1 μέτοχος
-ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 200 RON (περίπου 45 ευρώ)
Η πλέον διαδεδομένη μορφή εταιρείας
societate pe actiuni (SA) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΕ) -Δυνατότητα δημόσιας εγγραφής μετόχων
-Δυνατότητα εισαγωγής στο χρηματιστήριο
-ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 90.000 RON
(20.000 ευρώ)
-περιορισμένη ευθύνη μετόχων
-τουλάχιστον 2 μέτοχοι
Ενδείκνυται για μεσαίου και μεγάλου μεγέθους εταιρείες.
societate in nume colectiv ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ευθύνη απεριόριστη και εις ολόκληρον Ενδείκνυται για μικρές και οικογενειακές εταιρείες.
societate in comandita simpla ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ο μέτοχος υπεύθυνος για το ποσό συμμετοχής
-ευθύνη απεριόριστη και προσωπική
Χρησιμοποιείται ελάχιστα στην πράξη.
societate in comandita pe actiuni ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ -ο μέτοχος υπεύθυνος για το ποσό συμμετοχής
-υπευθυνότητα
απεριόριστη
και προσωπική
-ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 90.000 RON (20.000 Eυρώ περίπου)
Χρησιμοποιείται ελάχιστα στην πράξη.

 

Επιστροφή