Κεφαλαιουχικές & Προσωπικές Εταιρείες στην Ελλάδα

Οι Κεφαλαιουχικές  Εταιρείες

Ανώνυμη Εταιρία Α.Ε. στην Ελλάδα

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνη Ε.Π.Ε. στην Ελλάδα

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ι.Κ.Ε

 • Απαιτούμενο ιδρυτικό κεφάλαιο 25.000€
 • Το κεφάλαιο διαιρείτε σε ίσης αξίας μερίδια που απαρτίζουν τις μετοχές
 • Μεγάλη διάρκεια ζωής της εταιρείας
 • Περιορισμένη ευθύνη των εταίρων / μετόχων
 • Λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία
 • Πρόβλεψη τριών οργάνων (Γενικής Συνέλευσης, Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτών)
 • Για τη ίδρυση της Α.Ε. απαιτείτε συμβολαιογραφικό έγγραφο με συμμετοχή δικηγόρου καθώς και διαφόρων κατά περίπτωση διοικητικών αδειών.
 • Το κεφάλαιο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης καθορίζεται από τους εταίρους χώρις περιορισμό.
 • Υποχρεώσεις δημοσιότητας κατά την ίδρυση και μετέπειτα
 • Πρόβλεψη συγκεκριμένης διάρκειας της εταιρίας στο καταστατικό
 • Περιορισμένης ευθύνη των εταίρων
 • Λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία προσώπων και κεφαλαίου
 • Ύπαρξη δύο οργάνων (Συνέλευσης των εταίρων και Διαχειριστές)
 • Η ίδρυση της Ε.Π.Ε. απαιτεί συμβολαιογραφικό τύπο και παράσταση δικηγόρου.

Eίναι μια νέα μορφή εταιρείας στην Ελλάδα:

 • Πλεονεκτήματα έναντι άλλων εταιρικών μορφών:
 • Είναι εμπορική και έχει νομική προσωπικότητα
 • Έχει ελαχιστοποιήσει το διοικητικό κόστος λειτουργίας (παραστάσεις δικηγόρων, συμβολαιογράφων και τις δημοσιεύσεις)
 • Απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο ενός Ευρώ
 • Η εταιρική συμμετοχή είναι αποσυνδεδεμένη από το κεφάλαιο
 • Αναγνωρίζεται κάθε είδους εισφοράς (κεφάλαιο, εργασία ή εγγυοδοτική ευθύνη)
 • Απλοποιούνται οι σχέσεις των εταίρων και η λειτουργία της εταιρείας
 • Ευελιξία στη επιλογή και μεταβολή μεταξύ ενός κεφαλαιουχικού σχήματος και μιας προσωπικής εταιρείας

 

Οι Προσωπικές Εταιρείες

Ετερόρρυθμη Εταιρεία Ε.Ε. στην Ελλάδα

Ομόρρυθμη Εταιρεία Ο.Ε. στην Ελλάδα

Ατομική Εταιρεία στην Ελλάδα

 • Μη πρόβλεψη αναγκαίου ελαχίστου κεφαλαίου
 • Ύπαρξη ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταίρων. Οι ομόρρυθμοι ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία απεριόριστα για τις εταιρικές υποχρεώσεις, οι δε ετερόρρυθμοι μόνο περιορισμένα μέχρι το ύψος της εισφοράς τους στην εταιρία.
 • Η ετερόρρυθμη εταιρία μπορεί να ιδρυθεί και με απλό ιδιωτικό συμφωνητικό.
 • Μη πρόβλεψη αναγκαίου ελαχίστου κεφαλαίου
 • Όλοι οι εταίροι της ομόρρυθμης εταιρίας ευθύνονται εις ολόκληρον με ολόκληρη την προσωπική τους περιουσία για τις εταιρικές υποχρεώσεις.
 • Με την λύση της εταιρίας δεν παύει η προσωπική ευθύνη των εταίρων για τις υποχρεώσεις της εταιρίας.
 • Η ομόρρυθμη εταιρία μπορεί να ιδρυθεί και με ιδιωτικό συμφωνητικό.
 • Προσωπική εταιρεία που ο μοναδικός εταίρος ευθύνεται για το σύνολο των χρεών της εταιρείας με την δική του περιουσία
 • Ευελιξία ως προς τον έλεγχο κάθε τομέα και γρήγορη λήψη αποφάσεων αφού εξαρτάται από ένα μόνο άτομο
 • Δεν απαιτείται ελάχιστο ύψος κεφαλαίου για την ίδρυση της
 • Δεδομένου ότι η ατομική επιχείρηση δεν έχει νομική μορφή ο χρόνος ιδρύσεις είναι ελάχιστος

Το δικηγορικό μας γραφείο διαθέτει την κρίση και την τεχνογνωσία για να σας βοηθήσει στο  στήσιμο της επιχειρηματικής σας προσπάθειας, στην ίδρυση της εταιρείας σας, καθώς και σε όλη την μετέπειτα πορεία της επιχείρησης σας.

Επικοινωνήστε άμεσα με το δικηγορικό μας γραφείο και λάβετε εξατομικευμένη συμβουλευτική για την επιχείρηση σας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

 

Επιστροφή